Dokumenty

Statut

Plan pracy na rok szkolny 2020/2021

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Wykaz podręczników

Procedury działań

Programy własne

Przedmiotowe zasady oceniania / Wymagania edukacyjne

Szkolny regulamin wypożyczania darmowych podręczników

Regulamin świetlicy SP 7

Regulamin opłat na stołówce

Karta zgłoszenia dziecka na obiad

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy