Programy / projekty

„Fotoblog kulinarny: Każdy kęs ma swój sens”

program własny

Nadrzędnym celem programu jest rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych poprzez prowadzenie fotobloga kulinarnego.
Jest to projekt interdyscyplinarny.
Łączy w sobie elementy edukacji artystycznej, polonistycznej, anglojęzycznej, historycznej, społecznej, przyrodniczej
i informatycznej.

Zajęcia z gimnastyki artystycznej

program własny

Głównym celem gimnastyki artystycznej jest harmonijny rozwój sprawności ogólnej dziecka. To rozwijanie naturalnych czynności ruchowych, sprawności fizycznej, zwiększenie obszerności ruchów w stawach i gibkości kręgosłupa, wzmocnienie organizmu, kształtowanie koordynacji ruchowej i przestrzennej, rozwijanie estetycznej harmonii ruchów.

Ratujemy i uczymy ratować

projekt fundacji WOŚP

Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą.

Program Ratujemy i Uczymy Ratować polega na wprowadzeniu zajęć
z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

„Jak mądrze korzystać z energii, by dbać o środowisko”

program PEC

Celem programu…

„Lekturki spod chmurki”

ogólnopolski projekt czytelniczy

Główne cele projektu:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i za granicą.

Asy Siódemki

projekt

Projekt Asy Siódemki to seria cyklicznych spotkań uczniów naszej szkoły
z absolwentami, którzy po wielu latach rozłąki z Siódemką wracają w szkolne ławy, żeby opowiedzieć młodzieży o swoich pasjach  i realizacji marzeń. To niepowtarzalna okazja do zdobycia wiedzy na temat szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych w Polsce i na świecie.

„Zdrowo jem, więcej wiem”

program profilaktyczny

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

„Szachy w mazowieckiej szkole”

projekt

Cele projektu:

 • dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z uczniami;
 • zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów w zakresie: logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji;
 • wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

Klasy o rozszerzonym profilu wychowania fizycznego

program własny

Głównym celem programu jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, wyzwalanie aktywności ruchowej przez zabawy oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

 

eTwinning

projekt

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Konkurs Wiedzy o Mazowszu

II edycja

Cele projektu:

 • zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy
  o regionie,
 • kształtowanie szacunku dla dorobku kulturowego i zasobów przyrodniczych Mazowsza jako integralnej części narodowego i światowego dziedzictwa,
 • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Uczniowie samodzielne pozyskiwali, porządkowali i wykorzystywali informacje
  z różnych źródeł w obszarach tematycznych, które wybrali.

Międzynarodowy Dzień Kropki

projekt

Kropka z książeczki o Vashti stała się też pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji – Międzynarodowego Dnia Kropki. Jest on obchodzony 15 września od 2008 roku. Uczniowie, nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom uwierzyć w siebie, odkrywać swoje talenty, mocne strony i odważnie je prezentować.

Ogólnopolski projekt edukacyjny ''Z kulturą mi do twarzy''

projekt

Celem projektu jest:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ „PROBLEM Z GŁOWY” DLA KLAS I-III

projekt

Program jest odpowiedzią na niestety wciąż aktualny problem, jakim jest wszawica w polskich szkołach. Dotychczas edukacją objętych zostało ponad 2 000 000 dzieci w szkołach podstawowych w całej Polsce.

Celem programu jest pomoc pielęgniarkom, higienistkom szkolnym, pedagogom w przekazywaniu prawidłowych zasad profilaktycznych oraz rodzicom i uczniom, poprzez udostępnienie materiałów edukacyjnych.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

projekt

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”.

Przez cały rok szkolny będą realizować zadania, mające na celu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski
 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej