RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Siedlce, 23 maja 2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego, uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego z siedzibą w Siedlcach przy Starowiejskiej 23 zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 3. Z Administratorem można skontaktować się pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego ul. Starowiejska 23, 08-110 Siedlce, telefonicznie pod numerem 257943571 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@sp7.siedlce.pl
 4. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Jacek Czyżewski, tel. 257943575, e-mail: ido@sp7.siedlce.pl
 5. Dane osobowe wychowanków, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz dobrowolne zgody rodziców uczniów (prawnych opiekunów).
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach prawa oświatowego.