ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
I ORGANIZACJE SZKOLNE

W trosce o wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dzieci mogą pogłębiać wiedzę i rozwijać
swoje uzdolnienia w różnych kołach zainteresowań. Uczniowie mają możliwość pracy nawet w kilku kołach.

Efektem tej działalności są wysokie wyniki naszych wychowanków w różnych konkursach, przeglądach, turniejach, zawodach na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim .

Prace plastyczne uczniów wyeksponowane są na korytarzach i innych pomieszczeniach szkolnych.

Występy zespołów tanecznych, teatralnych i chóru są na stałe wpisane w kalendarz uroczystości szkolnych.

Pogłębianiu wszechstronnie rozumianej wiedzy służą koła: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, ekologiczne, informatyczne i techniczne.

Rozwijanie uzdolnień artystycznych i literackich jest wspierane poprzez udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, plastycznych, muzycznych, literackich, dziennikarskich i recytatorskich.

Dzięki działalności kół wydawane są dwie gazetki szkolne: klas I-III "Siódemeczka" i klas IV-VI "Szkolniak".

Liczne zajęcia sportowe kształtują sprawność fizyczną uczniów. Są to: gry i zabawy ogólnorozwojowe, SKS piłka siatkowa i piłka nożna.

Kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych, promujemy edukację europejską. W szkole działają koła języka angielskiego i języka niemieckiego.

Wspieramy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną dla uczniów klas I -III.

W naszej szkole działają następujące organizacje obejmujące uczniów klas I-VI: Samorząd Uczniowski, Szkolna Kasa Oszczędności, Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody.