NNW SZKOLNE 2018/2019

NR POLISY: EDU-A/P 058131
Okres ubezpieczenia: 01.10.2018 – 30.09.2019
Ubezpieczyciel: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

- suma ubezpieczenia: 16.000 zł
- składka roczna za NNW 40 zł
- składka roczna za NNW dla uczniów uczestniczących
w zajęciach pozaszkolnych klubów sportowych (np. MKK SIEDLCE, MKS POGON) wynosi 52 zł
- ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje 24 godziny na dobę na terenie całego świata

Ubezpieczenie NNW obejmuje:
- urazy typu skręcenia, zwichnięcia, złamania itp.
- pogryzienia przez psa, ukąszenia, użądlenia
- uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
- zdiagnozowanie sepsy
- zgon rodzica / opiekuna prawnego w następstwie NW
- zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem
- wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
- koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
- koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW
- świadczenie szpitalne 50 zł za dzień pobytu w szpitalu wskutek NW – płatne od trzeciego dnia pobytu

Zakres standardowej ochrony bezskładkowo rozszerzono
o:

- pobyt w szpitalu w wyniku NNW płatny od 1-go dnia – warunek min. 3 dni pobyt
- pobyt w szpitalu w wyniku choroby płatny od 2-go dnia – warunek min. 3 dni pobyt
- zdiagnozowanie sepsy – podwyższenie świadczenia z 10 % do 20 % SU
- dodatkowe świadczenia z tytułu zdiagnozowania bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, wścieklizny i zapalenia opon mózgowych
-podwyższenie limitu w opcji dodatkowej D10 z 20% do 40% SU oraz rehabilitacji z 5% do 10%
- zakup leków do 100 zł
- zgon w wyniku NNW na terenie placówki oświatowej podwyższony dodatkowo o 50% SU
-naprawa okularów i aparatów słuchowych uszkodzonych
w wyniku NNW podczas zajęć lekcyjnych do kwoty 200 zł.
-pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia,/użądlenia – podniesienie świadczenia z 1% do2% SU

Zgłaszanie szkód:
a) infolinia: 22 212 20 12
b) e-mailowo: szkody@interrisk.pl
c) on-line na stronie www.interrisk.pl – zakładka „zgłoś szkodę”
d) w Kancelarii Brokerskiej obsługującej polisę - w godz. 8-15 od poniedziałku do piątku:
Kancelaria Brokerska, Siedlce, ul. Plac 1000-Lecia 23
(przy kościele garnizonowym, obok fotografa Maliszewskiego, I piętro nad okulistą), zgłoszenia przyjmuje Pani Anna Zalewska - tel. 602 438 309 (prosimy koniecznie o wcześniejszy kontakt telefoniczny) – zalecana forma zgłaszania świadczeń

Do zgłoszenia roszczenia wymagane są:
a) wypełniony przez rodzica oraz podbity na ostatniej stronie przez szkołę druk zgłoszenia szkody (druk w załączeniu);
b) dokumentacja medyczna
c) oryginalne rachunki - w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia
d) nr konta do przekazania odszkodowania

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS