Zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej Numer 7 

uczeń ma prawo:

v Uczestniczyć we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:
- znać program nauczania i kryteria oceniania na dany rok szkolny z poszczególnych przedmiotów, jego treść, cel oraz stawiane wymagania
- wykorzystać w pełni na wypoczynek przerwy międzylekcyjne, śródlekcyjne
- być zwolnionym z zadań domowych na okres ważnych świąt kalendarzowych i ferii
- wyrażać wątpliwości, zadawać pytania dotyczące treści nauczania oraz uzyskiwać na nie wyjaśnienia i odpowiedzi.

v Przedstawiać wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swój problem i uzyskiwać od nich pomoc, radę, wyjaśnienia.

v Mieć zapewnioną dyskrecję w sprawach osobistych.

v Żądać poszanowania swojej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej.

v Swobodnie wyrażać myśli i przekonania dotyczące wyznawanej religii i własnych poglądów, jeżeli nie są naruszone przy tym dobra innych osób. 

v Być sprawiedliwie, rzetelnie ocenianym za swoją pracę, zachowanie i postępy w nauce.

v Korzystać z dodatkowej pomocy:
- uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych
- korzystać z nauczania indywidualnego
- korzystać z konsultacji pedagoga szkolnego i Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
- korzystać z pomocy koleżeńskiej.

v Rozwijać zainteresowania i talenty:
- dokonywać wyboru kół zainteresowań oraz innych form zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą
- brać udział w zawodach sportowych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

v Wpływać na życie szkoły poprzez samorządową, zrzeszać się w organizacjach działających w szkole.

v Mieć zapewnioną opiekę wychowawczą, warunki bezpieczeństwa i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej.

v Uczeń ma prawo zaprosić do szkoły osobę obcą tylko za zgodą wychowawcy lub dyrektora szkoły.

Uczeń ma obowiązek:

v Szanować godność, dobre imię i własność innych ludzi w szkole i poza nią.

v Dbać o honor i tradycje szkoły, godnie ją reprezentować, współtworzyć jej autorytet.

v Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły.

v Respektować zalecenia nauczycieli, zarządzenia Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustalenia Samorządu Uczniowskiego.

v Uczyć się systematycznie, uzupełnić braki wynikające  z absencji, aktywnie uczestniczyć w lekcjach i życiu szkoły, rozwijając swe zdolności i zainteresowania.

v Dbać o zdrowie własne oraz kolegów przez wystrzeganie się wszelkich nałogów, przestrzeganie zasad higieny osobistej, troskę o estetykę ubioru, zmiany obuwia w szkole.

v W szkole obowiązuje obuwie, np. typu „warrior” (obuwie musi być tekstylne, na białej podeszwie, wiązane lub zapinane na rzepy) oraz strój uczniowski ustalany z wychowawcą klasy.

v Przestrzegać jednokierunkowych zasad poruszania się na klatkach schodowych. Wchodzić klatką schodową przy pokoju nauczycielskim, schodzić klatką przy bibliotece. Wchodzić do szkoły i wychodzić przez szatnię.

v Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy pozbawiony wszelkich ozdób mogących stwarzać niebezpieczeństwo np.: cekiny, korale, klamry.

v Uczniowie mogą być zwolnieni z obowiązku noszenia stroju szkolnego w dniach świąt i uroczystości szkolnych oraz 21 marca i 1 czerwca po ustaleniu z wychowawcą klasy.

v Troszczyć się o ład i porządek, utrzymywanie czystości w szkole, szanować sprzęt, dbać o wystrój pracowni, brać udział w gromadzeniu pomocy dydaktycznych.

v Uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu np.: broni, gazu, noży, petard, materiałów żrących, laserów. W przypadku niedostosowania się do ww. zakazu przedmioty te zostają odebrane uczniowi, przekazane dyrektorowi szkoły, a oddane do rąk własnych rodzica/prawnego opiekuna.

v Informować wychowawcę o uczestnictwie w zajęciach pozaszkolnych.

v W czasie pobytu w szkole nie wychodzić poza teren placówki.

v Usprawiedliwić każdą nieobecność na zajęciach lekcyjnych bezpośrednio po powrocie do szkoły.

v Chronić przyrodę, pomagać słabszym, przeciwstawiać się wszelkim przejawom przemocy, brutalności i wulgarności.

v Naprawiać wyrządzoną przez siebie szkodę.

v Przed ukończeniem roku szkolnego rozliczyć się z wypożyczonego majątku (np. książki, sprzęt sportowy). W przeciwnym razie wydanie świadectwa zostanie wstrzymane do czasu zwrotu mienia.

v Uczeń nie ma prawa opuścić samowolnie terenu szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych. Każde takie wyjście jest traktowane jako wagary. Podstawą do wcześniejszego zwolnienia z zajęć jest pisemna prośba rodziców/prawnych opiekunów oddana wychowawcy klasy lub nauczycielowi uczącemu.