INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Siedlce, 23 maja 2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego
w Siedlcach przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego, uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO.
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
nr 7 im. Czesława Kamińskiego z siedzibą w Siedlcach przy
ul. Starowiejskiej 23 zwana dalej Administratorem.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
3. Z Administratorem można skontaktować się pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego ul. Starowiejska 23, 08-110 Siedlce, telefonicznie pod numerem 257943571 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@sp7.siedlce.pl
4. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest
p. Jacek Czyżewski, tel. 257943575, e-mail: ido@sp7.siedlce.pl
5. Dane osobowe wychowanków, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz dobrowolne zgody rodziców uczniów (prawnych opiekunów).
7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo do:
* żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
* wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
* przenoszenia danych,
* wniesienia skargi do organu nadzorczego,
* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
10. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone
w przepisach prawa oświatowego.